Algemene Voorwaarden

Download onze algemene voorwaarden hier, of lees ze op deze pagina.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Taxperience Group Holding B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te ’sHertogenbosch, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60461039. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60461039 en tevens te raadplegen op www.taxperience.nl.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Taxperience: Taxperience Group Holding B.V., haar rechtsopvolger(s) en/of de door haar aangewezen (rechts)personen, alsmede de tot deze vennootschap behorende (groeps)maatschappijen in de zin van artikel 2:24b BW.
Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die een opdracht verstrekt aan Taxperience.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Taxperience verstrekte opdrachten.
2.2 Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Taxperience, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn de interim professional en anderen die voor of ten behoeve van Taxperience, al dan niet in dienstbetrekking, werkzaam zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk, ook niet indien de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon.
2.3 Onverminderd het vorenstaande worden deze algemene voorwaarden mede bedongen ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van een opdracht wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van een Opdrachtgever is uitgesloten.
2.5 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd mocht worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Partijen zijn alsdan verplicht om in onderling overleg de nietige of vernietigde bepaling te (doen) vervangen op een wijze die zo veel mogelijk recht doet aan de bedoeling van de nietige of vernietigde bepaling.
2.6 Deze algemene voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse, als de Engelse taal beschikbaar. In geval van een verschil in interpretatie tussen beide versies is de Nederlandse tekst bepalend.
2.7 Afwijkingen van - of aanvullingen op - deze algemene voorwaarden of een overeenkomst waarop zij van toepassing zijn kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
2.8 In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een tussen Taxperience en de Opdrachtgever gesloten schriftelijke overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst.

Artikel 3. Opdrachten

3.1 De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij – ook ongevraagd – alle gegevens en documenten aan Taxperience verstrekt waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze voor de uitvoering van de opdracht van belang (kunnen) zijn. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en authenticiteit van de door of namens hem verstrekte gegevens en documenten.
3.2 De Opdrachtgever aanvaardt dat Taxperience bij de aanvaarding en uitvoering van haar opdrachten de toepasselijke wet- en regelgeving in acht dient te nemen, zoals onder meer de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en de Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies volgend uit Richtlijn (EU) 2018/822. Taxperience is gerechtigd om alle informatie te verstrekken aan de bevoegde autoriteiten die naar het inzicht van Taxperience noodzakelijk is om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
3.3 Taxperience is steeds bevoegd en gerechtigd om de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de opdracht aan derden op te dragen. Taxperience is gemachtigd voorwaarden die in de relatie tussen haar en de derde gelden of die door de derde worden bedongen namens de Opdrachtgever te aanvaarden.
3.4 Taxperience aanvaardt louter inspannings- en nimmer resultaatsverbintenissen.
3.5 De door Taxperience opgegeven termijnen voor (op)levering gelden niet als fataal. Overschrijding daarvan geeft geen aanspraak op schadevergoeding.
3.6 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle door Taxperience vervaardigde werken blijven te allen tijde haar eigendom. Taxperience is te allen tijde gerechtigd op of bij de door haar vervaardigde werken haar naam te (doen) vermelden.
3.7 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Taxperience mogen anderen dan de Opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.
3.8 Het is de Opdrachtgever, behoudens schriftelijke toestemming van Taxperience, verboden om gedurende de looptijd van de opdracht, alsmede gedurende een periode van veertien (14) maanden na beëindiging van de opdracht, een interim professional direct of indirect, zelfstandig of in dienstbetrekking of op enigerlei andere wijze werkzaamheden te laten verrichten, anders dan krachtens een tussen Taxperience en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst. Onder Opdrachtgever in de zin van deze bepaling wordt mede verstaan haar rechtsopvolger(s) en/of de door haar aangewezen (rechts)personen, evenals de tot deze vennootschap behorende (groeps)maatschappijen en/of deelneming(en) in de zin van artikel 2:24 (a, b en c) Burgerlijk Wetboek. Ingeval van overtreding van dit verbod verbeurt de Opdrachtgever aan Taxperience een onmiddellijk, zonder ingebrekestelling opeisbare boete van een bedrag gelijk aan de aan Taxperience voor de betreffende interim professional toekomende vergoeding voor zestig (60) dagen tegen de op het moment van de overtreding geldende tarieven, onverminderd het recht van Taxperience tot aanvullende schadevergoeding.

Artikel 4. Tarieven en betalingen

4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt de aan Taxperience toekomende vergoeding bepaald door het aantal aan de uitvoering van de opdracht bestede uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief dan wel een vooraf vastgestelde dag(deel)fee. De uurtarieven/dag(deel)fees worden periodiek, gewoonlijk per kalenderjaar, aangepast.
4.2 In geval van bemiddeling is het uurtarief/dag(deel)fee of de wervingsfee afhankelijk van de ervaring van de (ingezette interim) professional en de aard en het belang van de opdracht.
4.3 De in offertes en opdrachtbevestigingen opgegeven tarieven zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in Euro’s, exclusief zes procent (6%) kantoorkosten, exclusief btw, exclusief reis- en verblijf en overige kosten.
4.4 Taxperience is te allen tijde gerechtigd om voorschotten in rekening te brengen en/of zekerheid voor de betaling van haar vorderingen te verlangen en de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, totdat de Opdrachtgever de aldus in rekening gebrachte voorschotten heeft voldaan respectievelijk de gevraagde zekerheid heeft gesteld. Indien de Opdrachtgever met zodanige voorschotbetaling respectievelijk zekerheidsstelling in gebreke blijft heeft Taxperience het recht de overeenkomst te ontbinden. Alle voor Taxperience uit deze opschorting en/of ontbinding voortvloeiende schade dient door de Opdrachtgever te worden vergoed.
4.5 Taxperience zal de haar toekomende vergoedingen in de regel maandelijks achteraf aan de Opdrachtgever in rekening brengen.
4.6 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, dienen betalingen steeds te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim raakt. De Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting of verrekening.
4.7 De vordering tot betaling van alle aan Taxperience verschuldigde bedragen is direct opeisbaar indien en zodra de Opdrachtgever jegens Taxperience in verzuim raakt, indien en zodra de zeggenschap over de Opdrachtgever – door middel van een bestuurswisseling, aandelenoverdracht of anderszins – wijzigt, alsmede wanneer de Opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk staakt of op enigerlei wijze vervreemdt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, op hem de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) van toepassing wordt verklaard, een aanvraag tot zijn ondercuratelestelling aanhangig is gemaakt, beslag op (een deel van) zijn goederen wordt gelegd, alsmede indien bewind over (een deel van) zijn vermogen wordt ingesteld of hij anderszins het beheer en/of de beschikking over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk verliest en voorts wanneer de Opdrachtgever - indien deze is een vennootschap onder firma of besloten vennootschap - in liquidatie verkeert of wordt ontbonden.

Artikel 5. Reclame

5.1 Reclames ten aanzien van facturen dienen onder opgaaf van redenen schriftelijk binnen veertien (14) dagen na factuurdatum bij Taxperience te worden ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de Opdrachtgever ter zake vervallen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 Onverminderd de overige in deze algemene voorwaarden opgenomen exoneraties en behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, is iedere aansprakelijkheid van Taxperience jegens Opdrachtgever, ongeacht de grondslag voor aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van Taxperience in dat concrete geval uitkeert, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico. Taxperience is conform de in de branche gebruikelijke bedragen en condities voor aansprakelijkheid verzekerd. Een afschrift van de polis wordt op verzoek ter beschikking gesteld.
6.2 Indien de aansprakelijkheidsverzekering van Taxperience in enig concreet geval om enigerlei reden geen aanspraak op dekking geeft, dan wel de betreffende schade niet door verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Taxperience beperkt tot ten hoogste het door Taxperience in het kader van de betreffende opdracht gedurende de laatste twaalf kalendermaanden waarin aan de betreffende opdracht is gewerkt aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte bedrag.
6.3 Taxperience is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade
6.4 Onverminderd hetgeen in artikel 5 van deze algemene voorwaarden omtrent reclame is bepaald, vervalt iedere vordering tot schadevergoeding tegen Taxperience, behalve die welke door Taxperience is erkend en in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid, door het enkele verloop van drie (3) maanden nadat de Opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken en in ieder geval na ommekomst van vierentwintig (24) maanden nadat de werkzaamheden door Taxperience zijn verricht.
6.5 De Opdrachtgever vrijwaart Taxperience voor aanspraken van derden wegens schade ontstaan in de uitvoering van een opdracht voor de Opdrachtgever, waarvoor Taxperience ingevolge het bepaalde in dit artikel 6 niet aansprakelijk is.
6.6 Onverminderd het vorenstaande kunnen aansprakelijkheidsbeperkende, -uitsluitende of -vaststellende voorwaarden, welke door derden aan Taxperience kunnen worden tegengeworpen, ook door Taxperience aan de Opdrachtgever worden tegengeworpen. De Opdrachtgever kan, indien en voor zover Taxperience bij de uitvoering van de opdracht gebruik heeft gemaakt van derden, jegens Taxperience nimmer meer rechten doen gelden dan Taxperience jegens de betreffende derden kan doen gelden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid Opdrachtgever bij bemiddeling

7.1 De Opdrachtgever draagt jegens derden de aansprakelijkheid als bedoeld in de artikelen 6:170 en 6:171 van het Burgerlijk Wetboek. Onverminderd het vorenstaande is de Opdrachtgever jegens de interim professional en derden aansprakelijk voor de door de interim professional in en/of tijdens de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de Opdrachtgever geleden schade respectievelijk aan derden toegebrachte schade. De Opdrachtgever vrijwaart Taxperience en stelt Taxperience schadeloos voor aanspraken van de interim professional en derden, waaronder ook begrepen aanspraken in verband verschuldigdheid van (sociale) lasten van overheidswege. De Opdrachtgever zal zich voor deze aansprakelijkheid deugdelijk verzekeren en verzekerd houden.
7.2 Onverminderd het vorenstaande staat de Opdrachtgever ervoor in dat de fysieke werkplek en overige arbeidsomstandigheden van de interim professional deugdelijk, geschikt en veilig zijn en voldoen aan alle ter zake door de wet en de bevoegde autoriteiten gegeven voorschriften.

Artikel 8. Derdenbeding

8.1 De bedingen in deze algemene voorwaarden gelden niet slechts ten behoeve van Taxperience, maar ook ten behoeve van de (rechts)personen die voor Taxperience werkzaam zijn (geweest) of door Taxperience voor de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld. Genoemde (rechts)personen alsmede hun opvolgers onder algemene titel kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen onherroepelijke derdenbeding.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Geschillen zullen steeds worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.