Algemene Voorwaarden Taxperience Notary Services B.V.

Download onze algemene voorwaarden hier, of lees ze op deze pagina.

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door Taxperience Notary Services B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te ’s-Hertogenbosch, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 83234314.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Taxperience: Taxperience Notary Services B.V., haar rechtsopvolger(s) en/of de door haar aangewezen (rechts)personen.
Opdrachtgever: iedere (rechts-)persoon die een opdracht verstrekt aan Taxperience.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan Taxperience verstrekte opdrachten en alle daaruit voortvloeiende vervolgopdrachten.
2.2 Opdrachten worden uitsluitend aanvaard door Taxperience, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 is uitgesloten.
2.3 Deze algemene voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse, als de Engelse taal beschikbaar. In geval van een verschil in interpretatie tussen beide versies is de Nederlandse tekst bepalend.
2.4 Afwijkingen van - of aanvullingen op - deze algemene voorwaarden of een overeenkomst waarop zij van toepassing zijn, kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
2.5 In geval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een tussen Taxperience en de Opdrachtgever gesloten schriftelijke overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de overeenkomst.

Artikel 3. Opdrachten
3.1 De Opdrachtgever staat ervoor in dat hij – ook ongevraagd – alle gegevens en documenten aan Taxperience verstrekt waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze voor de uitvoering van de opdracht van belang (kunnen) zijn. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en authenticiteit van de door of namens hem verstrekte gegevens en documenten.
3.2 Taxperience is bevoegd om in verband met de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Taxperience is bevoegd voorwaarden die in de relatie tussen haar en de derde gelden (waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen) of die door de derde worden bedongen mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Taxperience voor eventuele tekortkomingen en/of fouten van deze derden is uitgesloten.
3.3 Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door Taxperience op verzoek van de Opdrachtgever opgemaakte (concept) akte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.
3.4 Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, dan is, als deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede)beleidsbepaler van de betreffende rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is de betreffende natuurlijke persoon derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de Opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de Opdrachtgever als natuurlijk persoon.
3.5 Taxperience aanvaardt louter inspannings- en nimmer resultaatsverbintenissen.
3.6 De door Taxperience opgegeven termijnen voor (op)levering gelden niet als fataal. Overschrijding daarvan geeft geen aanspraak op schadevergoeding.
3.7 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle door Taxperience vervaardigde werken blijven te allen tijde haar eigendom. Taxperience is te allen tijde gerechtigd op of bij de door haar vervaardigde werken haar naam te (doen) vermelden.
3.8 De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Taxperience mogen anderen dan de Opdrachtgever niet op het resultaat van de voor de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij daaraan geen rechten ontlenen.

Artikel 4. Tarieven en betalingen
4.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt met Opdrachtgever, wordt de aan Taxperience toekomende vergoeding bepaald op nacalculatie door het aantal aan de uitvoering van de opdracht bestede uren vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief, te vermeerderen met btw en 6% kantoorkosten.
4.2 Daarnaast zullen worden doorbelast de door Taxperience in het kader van de uitvoering van een opdracht te maken kosten, zoals bijvoorbeeld griffierecht, vertaal- en deurwaarderskosten.
4.3 Taxperience behoudt zich het recht voor om overeengekomen (uur)tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.
4.4 Taxperience deelt tijdig aan Opdrachtgever mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.
4.5 Taxperience kan vooruitbetaling of een voorschot verlangen alvorens met de werkzaamheden wordt begonnen.
4.6 Declaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald. Dit is een fatale termijn, zodat Opdrachtgever bij gebreke van tijdige betaling direct in verzuim verkeert.
4.7 In geval van verzuim is Opdrachtgever over (het niet betaalde deel van) het factuurbedrag inclusief btw een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van betaling. Tevens kan Taxperience de opdracht onmiddellijk opzeggen of ontbinden, zonder dat dit tot schadeplichtigheid van Taxperience leidt.
4.8 Taxperience behoudt zich het recht voor bij transacties alleen geld uit te betalen aan degene die als partij optreedt bij de akte en aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, en geen andere betalingen namens en/of ten behoeve van die partij of een derde te verrichten.
4.9 Voor het gebruik van de derdengeldenrekening door Opdrachtgever kan Taxperience aan Opdrachtgever kosten in rekening brengen. Taxperience zal eventuele positieve rente aan Opdrachtgever (of rechthebbende) vergoeden indien en voor zover het bedrag langer dan 5 dagen op de derdengeldenrekening staat. Indien de bank kosten en/ of negatieve rente op de derdengelden in rekening brengt, is Taxperience gerechtigd die negatieve rente en/ of kosten aan Opdrachtgever (of rechthebbende) door te belasten, al dan niet middels een forfaitair bedrag. Met het verstrekken van de opdracht verklaart Opdrachtgever zich daarmee akkoord.

Artikel 5. Aansprakelijkheid
5.1  Iedere aansprakelijkheid voor werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Taxperience of anderszins op welke wijze dan ook verband houdende met een aan Taxperience verstrekte opdracht of een andere door Taxperience ter zake van werkzaamheden aangegane rechtsverhouding, is, ongeacht de aard of grondslag daarvan, beperkt tot het bedrag of de bedragen die de door Taxperience afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het voorkomende geval uitkeert, vermeerderd met het eigen risico dat Taxperience onder die verzekering draagt. In de geldende beroeps- en gedragsregels van het notariaat zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.
5.2  Indien, om welke reden dan ook, de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Taxperience in enig concreet geval geen dekking verleent, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot eenmaal het honorarium dat Taxperience voor de betreffende opdracht aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht, met een maximum van EUR 100.000,-. De in dit artikellid bedoelde beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid of een opzettelijke tekortkoming van Taxperience of haar notarissen.
5.3  Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook vervallen door het enkele verloop van zes (6) maanden nadat de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen worden met de vordering c.q. de bevoegdheid, behalve wanneer die vordering c.q. bevoegdheid uitdrukkelijk door Taxperience is erkend en/of het ontstaan daarvan het directe gevolg is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Taxperience of haar notarissen. In ieder geval vervallen alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever na ommekomst van vierentwintig (24) maanden nadat de werkzaamheden waaruit de vordering c.q. bevoegdheid voortvloeit door Taxperience zijn verricht.
5.4 Is Opdrachtgever een consument (zijnde een natuurlijke persoon, niet handelend in het kader van bedrijf of beroep), dan geldt in plaats van het bepaalde in artikel 5.3, dat alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook verjaren door verloop van één (1) jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de vordering c.q. bevoegdheid en in ieder geval na ommekomst van vierentwintig (24) maanden nadat de werkzaamheden waaruit de vordering c.q. bevoegdheid voortvloeit door Taxperience zijn verricht.

Artikel 6. Beroeps- en gedragsregels en andere wet- en regelgeving
6.1 De notaris (waaronder mede dient te worden verstaan in het kader van deze voorwaarden de kandidaatnotaris) houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure 'Spelregels voor notaris en consument'. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.
6.2 Taxperience mag de kosten van  haar werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan Opdrachtgever.
6.3 Taxperience is als gevolg van wet- en regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”) verplicht de identiteit van opdrachtgevers, hun bestuurders en uiteindelijk begunstigde(n) vast te stellen. Als de Wwft van toepassing is, is Taxperience onder bepaalde voorwaarden verplicht om ongebruikelijke transacties bij de autoriteiten te melden. Volgens de wet mag Taxperience Opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. Door Taxperience een opdracht te geven, bevestigt Opdrachtgever hiermee bekend te zijn en verleent hij voor zover nodig daartoe zijn toestemming.

Artikel 7. Derdenbeding
7.1  De bedingen in deze algemene voorwaarden gelden niet slechts ten behoeve van Taxperience, maar ook ten behoeve van haar aandeelhouders, bestuurders en bestuurders van aandeelhouders, de notarissen, kandidaat-notarissen en alle andere (rechts)personen die voor Taxperience werkzaam zijn (geweest) of door Taxperience voor de uitvoering van enige opdracht zijn ingeschakeld, met inbegrip  van hun eventuele erfgenamen/rechtsopvolgers. Genoemde (rechts)personen alsmede hun opvolgers onder algemene titel kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen bedongen onherroepelijke derdenbeding.

Artikel 8. Klachten en geschillenregeling
8.1 Op de dienstverlening van Opdrachtnemer is de Klachten- en Geschillenregeling Notariaat van toepassing. De klachten- en geschillenregeling is te raadplegen op www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

Artikel 9. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
9.1  Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn en alle daarmee samenhangende rechtsverhoudingen is Nederlands recht van toepassing. Voor zover Opdrachtgever een consument is, laat deze rechtskeuze laat de bescherming onverlet die Opdrachtgever op grond van het dwingende recht van het land van zijn woonplaats geniet.
9.2  Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de in artikel 8 genoemde Geschillencommissie bevoegd.