Privacy Statement

Privacy Statement Taxperience

Taxperience Group Holding¹ hierna Taxperience vindt het belangrijk om aan ons toevertrouwde informatie geheim te houden en te beschermen. In het kader van deze fundamentele verplichting neemt Taxperience maatregelen om ‘persoonsgegevens’ (persoonlijke informatie) die online zijn verzameld op correcte wijze te beschermen en te gebruiken.

In principe verzamelen wij alleen persoonsgegevens die vrijwillig door websitebezoekers worden verstrekt, met als doel die personen informatie, vacatures en/of diensten te kunnen aanbieden. In deze “Privacyverklaring" leest u hoe wij de door ons verkregen persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

Verkrijgen en gebruik van persoonsgegevens

Wij verkrijgen persoonsgegevens over u als u ervoor kiest deze te verstrekken – bijvoorbeeld door contact met ons op te nemen per e-mail of door het invullen van ons contactformulier op onze website (www.taxperience.nl). Uw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan de doeleinden waarvoor u de gegevens aan ons verstrekt heeft, tenzij wij hiervoor uw toestemming krijgen of dit anderszins ingevolge wettelijke bepalingen, professionele standaard of kwaliteitsregels verplicht of toegestaan is, of voor de optimalisering van de kwaliteit van onze dienstverlening.

Twee voorbeelden: Indien u ons online een cv stuurt om naar een functie bij Taxperience te solliciteren, gebruiken wij de door u verstrekte gegevens om te bepalen of er voor u een geschikte vacatures bij Taxperience zijn. Wanneer u ons een e-mailbericht stuurt met een verzoek om informatie over Taxperience, dan gebruiken wij uw e-mailadres en andere door u verstrekte informatie om uw verzoek te beantwoorden.

Taxperience verzamelt doorgaans alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om aan uw verzoek te voldoen. Indien aanvullende, optionele gegevens worden opgevraagd, wordt u op het moment van de verzameling van die gegevens daarvan in kennis gesteld.

In Nederland staat de wet ons toe persoonsgegevens te verwerken zolang wij daartoe reden hebben overeenkomstig de wet. De wet verplicht ons ook u mee te delen wat die reden is. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens handelen wij daarom op basis van een van de volgende verwerkingsgrondslagen:

 • Uitvoering van een overeenkomst: wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om aan onze verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst te voldoen.
 • Wettelijke verplichting: wanneer wij verplicht zijn uw persoonsgegevens te verwerken om aan een wettelijke verplichting te kunnen voldoen, zoals het voeren van een administratie voor belastingdoeleinden of het verstrekken van informatie aan een overheids- of een rechtshandhavingsinstantie.
 • Gerechtvaardigd belang: wij kunnen gegevens over u verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang , mits uw belangen niet zwaarder wegen.
 • Uw toestemming: als dit nodig is vragen wij specifieke toestemming om bepaalde persoonsgegevens over u te verwerken. Wij verzamelen niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk dan waarvoor u toestemming heeft verleend. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door contact op te nemen met Taxperience via privacy@taxperience.nl

Taxperience verzamelt alleen bijzondere persoonsgegevens wanneer de betrokken personen deze gegevens vrijwillig aan ons verstrekken of indien de verzameling van deze gegevens op grond van wet- of regelgeving noodzakelijk of toegestaan is. Bijzondere persoonsgegevens zijn onder andere persoonsgegevens met betrekking tot ras, etniciteit, politieke overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, gezondheid, seksuele leven, strafrechtelijke veroordeling of strafbare feiten. Wees voorzichtig wanneer u bijzondere persoonsgegevens aan Taxperience verstrekt, en verstrek uitsluitend bijzondere persoonsgegevens aan Taxperience als u uitdrukkelijke toestemming verleent dat Taxperience deze informatie voor legitieme doeleinden verwerkt. Als u zich afvraagt of de verstrekking van bijzondere persoonsgegevens aan Taxperience noodzakelijk of relevant is of kan zijn voor specifieke doeleinden, neem dan contact op met Taxperience via privacy@taxperience.nl.  

Cookies, IP-adressen en Google Analytics

Een “cookie” is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het apparaat (bijv. computer of smartphone) waarmee u de website bezoekt. De cookie geeft de website de mogelijkheid  uw apparaat te herkennen en wordt tevens gebruikt om de website naar behoren te laten functioneren. Denk hierbij aan het oplossen van compatibiliteitsproblemen bv. om uw browsertype te herkennen, de prestaties van de websites verbeteren (bv. om de content van de pagina sneller te laden).

Een “IP-adres” is een nummer dat aan uw computer is toegekend wanneer u toegang tot het internet verkrijgt. Met behulp van IP-adressen kunnen computers en servers elkaar herkennen en met elkaar communiceren. De IP-adressen die aan bezoekers verbonden zijn, kunnen om redenen van IT-beveiliging en systeemdiagnose doeleinden worden opgeslagen.

Naast het functionele karakter van IP-adressen en cookies is het tevens mogelijk om beide in te zetten om persoonsgegevens van websitebezoeker te achterhalen. Taxperience heeft echter als beleid om haar websites privacy vriendelijk in te richten. Wij achterhalen daarom geen persoonsgegevens via cookies en/of IP-adressen van onze websitebezoekers.

Concreet betekent dit dat wij een bewerkersovereenkomst met Google hebben afgesloten, uw IP-adres voorafgaand aan het bezoeken van onze websites geanonimiseerd wordt,  wij uw persoonsgegevens niet met Google delen en dat opties voor advertentiedoeleinden en gebruikers-ID's zijn uitgeschakeld in Google Analytics.

Omdat wij enkel sessiecookies gebruiken om de website naar behoren te laten werken ziet u op onze website geen cookiebanner. Puur omdat er geen persoonsgegevens middels cookies en/of IP-adressen worden verzameld.

Social media

De website van Taxperience kan over functionaliteiten beschikken die u doorverwijzen naar Social media (Twitter en Linkedin). Persoonsgegevens die u via deze social media verstrekt, kunnen worden verzameld en gebruikt door andere leden van die social media-applicatie. Voor deze interacties is het privacybeleid van de bedrijven die deze applicatie ter beschikking stellen van toepassing. Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor deze bedrijven of de manier waarop zij uw gegevens gebruiken.

Persoonsgegevens die u verstrekt via een social media functionaliteit van Taxperience kunnen worden gedeeld met andere gebruikers van die social media functionaliteit (tenzij anders vermeld op het moment van verzameling), waarover wij beperkte of geen controle hebben.

Delen en internationale doorgifte persoonsgegevens

Wij delen geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve voor zover dit noodzakelijk is voor onze legitieme professionele en zakelijke behoeften of voor de behandeling van uw verzoeken, en/of behalve voor zover wettelijke bepalingen of professionele normen dit voorschrijven of toestaan. Dit omvat het volgende:

 • Onze dienstverleners: Taxperience werkt met partners, dienstverleners of bureaus die een goede reputatie hebben, zodat zij namens ons uw persoonsgegevens kunnen verwerken. Taxperience draagt alleen persoonsgegevens aan hen over indien zij aan onze strenge normen inzake gegevensverwerking en beveiliging voldoen. Wij zenden alleen de persoonsgegevens door die hen in staat stellen hun diensten te verlenen.
 • Bij reorganisatie van onze onderneming of verkoop van onze onderneming aan een andere organisatie: Taxperience kan ook persoonsgegevens verstrekken met betrekking tot de verkoop, toewijzing of andere overdracht van de bedrijfsactiviteiten van de website waarop de gegevens betrekking hebben.
 • Gerechtshoven, rechtbanken en rechtshandhavings- of regelgevende instanties: Taxperience kan persoonsgegevens verstrekken om gevolg te geven aan verzoeken van gerechtshoven, rechtbanken en overheids- of rechtshandhavingsinstanties, of wanneer dit noodzakelijk of verstandig is om geldende wetten, bevelen of uitspraken van gerechtshoven of rechtbanken, of overheidsvoorschriften na te leven.
 • Audits: verstrekking van persoonsgegevens kan ook noodzakelijk zijn voor gegevensbeschermings- of gegevensbeveiligingsaudits en/of om een klacht of veiligheidsrisico te onderzoeken of daarop te reageren.

In sommige gevallen kan Taxperience persoonsgegevens over u uitwisselen met verschillende externe bedrijven of dienstverleners of leveranciers die namens ons handelen om te helpen aan uw verzoeken te voldoen.

Daarnaast kan Taxperience bepaalde persoonsgegevens over geografische grenzen heen overdragen aan externe bedrijven die met onze samenwerken of namens ons handelen. Taxperience kan ook persoonsgegevens bewaren in een ander rechtsgebied dan het rechtsgebied waarin u gevestigd bent. Overdracht van persoonsgegevens door Taxperience gebeurt altijd in overeenstemming met de van toepassing zijnde (privacy)wet- en regelgeving.

Taxperience kan ook persoonsgegevens verstrekken om gevolg te geven aan verzoeken van overheids- of rechtshandhavingsinstanties, of wanneer dit noodzakelijk is om geldende wetten, rechterlijke bevelen of overheidsvoorschriften na te leven. Dit kan ook noodzakelijk zijn voor gegevensbeschermings- of gegevensbeveiligingsaudits en/of om een klacht of veiligheidsrisico te onderzoeken of daarop te reageren. Taxperience verkoopt persoonsgegevens niet aan derden. Taxperience draagt de door u verstrekte persoonsgegevens evenmin over aan derden ten behoeve van hun eigen direct marketing.

Keuzes

Over het algemeen wordt niet van u gevraagd online persoonsgegevens aan Taxperience te verstrekken, maar we kunnen u wel vragen bepaalde persoonsgegevens te verstrekken om u aanvullende informatie over onze diensten en evenementen te kunnen verschaffen. Taxperience kan ook om uw toestemming vragen om uw persoonsgegevens op een bepaalde manier te mogen gebruiken, en u heeft de keuze om deze toestemming al dan niet te verlenen. Als u ervoor kiest zich aan te melden voor bepaalde diensten of berichten kunt u zich hiervoor op elk moment afmelden door de instructies te volgen die in elk bericht zijn opgenomen. Als u besluit zich voor een dienst of bericht af te melden, streven wij ernaar uw gegevens onmiddellijk te verwijderen, maar het kan voorkomen dat wij aanvullende gegevens nodig hebben voordat wij uw verzoek kunnen verwerken.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt en de archiefwet zijn van toepassing. Notariële akten worden eeuwig bewaard.

Uw rechten

Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

Uw verzoek kunt u mailen naar privacy@taxperience.nl. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

 • Recht van inzage van de betrokkene
  U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en  hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.
 • Recht op rectificatie
  Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte, is dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte.
 • Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
  Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Staan de gegevens in een notariële akte, dan mag de notaris deze niet verwijderen.
 • Recht op beperking van de verwerking
  Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke notariële plichten zich hiertegen kunnen verzetten.

Beveiliging en integriteit van gegevens

Taxperience heeft passende beveiligingsmaatregelen en -procedures om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde vormen van verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Ondanks de vergaande inspanningen van Taxperience kan geen absolute garantie worden gegeven voor de bescherming tegen alle bedreigingen. Naar ons beste kunnen zorgen wij ervoor dat toegang tot uw persoonsgegevens alleen wordt verschaft aan personen voor wie dit noodzakelijk is . Personen die toegang tot de gegevens hebben, zijn verplicht deze gegevens geheim te houden. Wij leveren ook redelijke inspanningen om persoonsgegevens slechts te bewaren zolang dit noodzakelijk om aan een verzoek van de betrokkene te voldoen of totdat die persoon verzoekt de gegevens te verwijderen.

Links naar andere websites

Houd er rekening mee dat websites van Taxperience links naar andere websites kunnen bevatten, met inbegrip van websites die door andere bedrijven worden onderhouden en waarop niet deze Privacyverklaring, maar andere privacyverklaringen van toepassing zijn die kunnen afwijken. Wij raden gebruikers aan het privacybeleid van elke website door te lezen alvorens persoonsgegevens te verstrekken.

Wijziging van deze verklaring

Taxperience kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen om haar in overeenstemming te brengen met onze actuele praktijken op het gebied van gegevensbescherming. Wanneer de  verklaring gewijzigd is, zullen wij de datum bij "Laatst bijgewerkt" bovenaan aanpassen. Wij raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig opnieuw door te nemen om op de hoogte te blijven van de manier waarop Taxperience uw gegevens beschermt.

Vragen inzake privacy en over de handhaving

Taxperience zet zich in om uw persoonsgegevens online te beschermen. Als u vragen of opmerkingen heeft over ons beheer van uw persoonsgegevens, stuurt u dan een e-mail naar privacy@taxperience.nl U kunt dit e-mailadres ook gebruiken als u eraan twijfelt of onze Privacyverklaring wordt nageleefd. In elk geval heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 _______________
¹ In dit document verwijst "Taxperience Group Holding B.V." ["wij", "we", "ons" en "onze"] naar Taxperience Group Holding B.V., haar rechtsopvolger(s) en/of de door haar aangewezen (rechts)personen, alsmede de tot deze vennootschap behorende (groeps)maatschappijen in de zin van artikel 2:24b BW. Taxperience Group Holding B.V staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60461039.