Welkom op ons nieuwsblog

De bestuurders-aansprakelijkheid

Banners 1200x62842

Wanneer u tot statutair bestuurder wordt benoemd dient u als zodanig te worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Een bestuurder dient zijn uiterste best te doen om zijn taken zo goed mogelijk uit te voeren. Op het moment dat een bestuurder zijn taken niet goed uitvoert, dan kan dat leiden tot onbehoorlijk bestuur en kan de bestuurder hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Dat klinkt simpel, maar blijkt in de praktijk toch wat complexer.

Indien een bestuurder zichzelf uit laat schrijven bij de Kamer van Koophandel (zonder de aandeelhouder(s) daarover te informeren), kan de bestuurder dan na uitschrijving nog aansprakelijk worden gesteld?

Of indien een participant een minderheidsbelang heeft in een besloten vennootschap (hierna BV), staat ingeschreven als statutair bestuurder van deze BV, maar zich niet bemoeit met de dagelijkse leiding. Kan deze bestuurder dan aansprakelijk worden gesteld als het niet goed gaat met de BV?

Voordat u zich laat benoemen als statutair bestuurder adviseren wij u om u zich goed te laten informeren welke verplichtingen daarbij komen kijken en u zich bewust te zijn van de acties die u als statutair bestuurder dient te ondernemen, indien het minder goed gaat met de onderneming waarvan u bestuurder bent.  

Statutair bestuurder en aansprakelijkheid

Zodra u tot bestuurder bent benoemd, dient u uw uiterste best te doen om de taken zo goed mogelijk uit te voeren. Op het moment dat deze taken niet goed worden uitgevoerd, dan kan dat zoals gezegd leiden tot onbehoorlijk bestuur en kunt u als bestuurder verantwoordelijk worden gehouden voor de gevolgen hiervan. Overigens zal hierbij sprake moeten zijn van een grove fout. Het zal duidelijk zijn dat het plegen van fraude, het niet bijhouden van een financiële administratie of het aannemen van steekpenningen handelingen zijn die worden aangemerkt als een grove fout en dat u als bestuurder daarvoor aansprakelijk kunt worden gesteld. Ook het niet tijdig deponeren van jaarrekeningen kan leiden tot aansprakelijkheid.

Hoe is de situatie wanneer u zich als bestuurder niet actief heeft bemoeid met de bedrijfsvoering, omdat u als bestuurder een minderheidsbelang heeft? Is er dan sprake van onbehoorlijk bestuur wanneer het niet goed gaat met de onderneming? Ook in dit specifieke geval heeft de rechter geoordeeld dat er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur en bent u dus aansprakelijk.

Wanneer een bestuurder zijn functie wenst te beëindigen en zich laat uitschrijven als bestuurder bij de Kamer van Koophandel, maar de aandeelhouders van de BV niet informeert dat hij ontslag neemt als bestuurder, dan kan deze bestuurder alsnog aansprakelijk worden gesteld.

Het is daarom aan te raden om de opzegging op de correcte wijze uit te voeren en bij voorkeur decharge te laten verlenen, zodat u als gewezen bestuurder niet meer aansprakelijk kan worden gesteld voor het gevoerde beleid. Door decharge te verlenen doet de BV afstand van het vorderingsrecht op een bestuurder.

Het is daarom aan te raden u goed te laten informeren over de taken en plichten van een statutair bestuurder voordat u zich laat benoemen tot statutair bestuurder en bij beëindiging van de functie de functie op de juiste wijze te beëindigen.

Betalingsonmacht en bestuurdersaansprakelijkheid

Indien een onderneming niet in staat is om de verschuldigde belastingen en/of (pensioen)premies te voldoen en er dus sprake is van betalingsonmacht, dan dient hiervan onmiddellijk melding te worden gemaakt aan de Belastingdienst (de Ontvanger van de belastingen); uiterlijk binnen twee weken na de dag waarop de belasting behoorde te zijn afgedragen of voldaan. Deze betalingsonmacht dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen en kan door een ieder die de vennootschap rechtsgeldig mag vertegenwoordigen worden gemeld.

Wanneer een melding van betalingsonmacht niet rechtsgeldig is gedaan (bijvoorbeeld omdat deze te laat is ingediend), dan is er een wettelijk bewijsvermoeden dat de vennootschap kennelijk onbehoorlijk is bestuurd. Op de bestuurder rust dan een dubbele bewijslast. De bestuurder dient dan:

  • aannemelijk te maken dat het niet aan de bestuurder te wijten is dat de vennootschap geen (rechtsgeldige) melding heeft gedaan; en
  • het vermoeden van kennelijk onbehoorlijk bestuur te weerleggen.

In de situatie dat een rechtsgeldige melding van betalingsonmacht heeft plaatsgevonden, dan kan een bestuurder alleen aansprakelijk worden gesteld wanneer de Belastingdienst aannemelijk maakt dat sprake is van:

  • kennelijk onbehoorlijk bestuur in de drie jaren voorafgaande aan het tijdstip van de melding; en
  • dat het niet betalen van de belastingen en/of (pensioen)premies hiervan een gevolg is.

 Wat kunnen wij voor u betekenen?

Denkt u erover na zich tot statutair bestuurder te laten benoemen, maar weet u niet zeker welke plichten, taken en verantwoordelijkheden hiermee gemoeid gaan, neem dan contact met ons op. Wij kunnen u hier meer over vertellen.

Mocht u al statutair bestuurder zijn en de situatie doet zich voor dat niet kan worden voldaan aan de betalingsverplichting door de BV, neem dan ook zo spoedig mogelijk contact met ons op. Er dient dan melding van betalingsonmacht te worden gedaan. Wij kunnen met u meekijken of de melding van betalingsonmacht voldoet aan alle vereisten.