Welkom op ons nieuwsblog

Meldplicht voor buitenlandse werkgevers vanaf 1 maart 2020 van kracht

Banners 1200x6286

Met ingang van 1 maart 2020 zal de langverwachte meldingsplicht ingaan voor alle werkgevers uit EU-landen die met hun personeel in Nederland werkzaamheden komen verrichten. De melding moet vooraf gedaan worden en de Nederlandse ondernemer die de buitenlandse dienstverrichter inschakelt moet controleren of de melding is gedaan. De meldingsplicht geldt ook voor buitenlandse zelfstandigen. 

Wat betekent dit voor u?

Vanaf 1 maart 2020 moeten alle in de EER en Zwitserland gevestigde werkgevers vooraf via een online portal melden als zij met hun personeel werkzaamheden in Nederland komen verrichten. De in Nederland gevestigde afnemer van de diensten moet de melding controleren. De afnemer krijgt hiervoor een termijn van 5 dagen.

Wat moet er gemeld worden?

De buitenlandse werkgever moet via een online portal melden dat er werkzaamheden in Nederland verricht zullen worden. Bij de melding moeten de volgende gegevens doorgegeven worden:

- De gegevens van de buitenlandse onderneming (inclusief btw-nummer)
- De identiteit van de persoon die de melding doet
- De gegevens van de contactpersoon in Nederland
- De gegevens van de Nederlandse opdrachtgever (inclusief KvK- en btw-nummer)
- De sector waar in Nederland in gewerkt zal worden (inclusief subsector en
  SBI-code)
- Het adres van de werkplek
- De vermoedelijke start- en einddatum van de werkzaamheden
- De identiteit van de persoon die verantwoordelijk is voor de uitbetaling van het
  loon (de werkgever)
- De identiteit van de werknemers (inclusief Burgerservicenummer als zij dat
  hebben)
- De einddatum van de werkvergunning, wanneer de werknemer een derdelander is
- De aanwezigheid van een A1-verklaring vanwege de bijdrage voor de
  toepasselijke socialezekerheidsregeling

Melding door zelfstandigen niet altijd nodig

De meldingsplicht geldt voor zelfstandige ondernemers alleen als ze werkzaam zijn in specifieke sectoren. Het gaat dan met name om de zogenaamde risicosectoren (niet limitatief):

- Land- en tuinbouw
- Voedingsindustrie
- Bouw
- Schoonmaak
- Metaal
- Glazenwasserij
- Zorg

De zelfstandige moet zijn identiteit, de gegevens van zijn onderneming, de identiteit van zijn opdrachtgever, de sector waarin hij in Nederland gaat werken, het adres van de werkplek, de verwachte duur van de werkzaamheden, etc. melden. Voor kleine zelfstandigen is onder voorwaarden een jaarmelding mogelijk. Deze mogelijkheid geldt echter niet in de bouwsector en uitzendsector.

Soms geen melding nodig - vrijstelling

Vanwege de praktische uitvoerbaarheid en administratieve lastendruk is er voor een beperkt aantal categorieën van werkzaamheden een uitzondering gemaakt op de meldplicht. Wanneer uitsluitend werkzaamheden in Nederland worden verricht die in deze categorieën vallen, zal de werkgever dus geen melding hoeven doen. Het gaat daarbij om de volgende activiteiten:

- werknemers die initiële assemblage of installatie uitvoeren van geleverde
  goederen gedurende een periode van niet meer dan 8 dagen (deze uitzondering
  geldt niet in de bouwsector)
- werknemers die urgent onderhoud of reparaties uitvoeren of software installaties
  uitvoeren gedurende een periode van maximaal 12 aaneengesloten weken binnen
  een termijn van 36 weken
- zakelijke besprekingen gedurende een periode van niet meer dan 13
  aaneengesloten weken in totale periode van 52 weken
- diverse andere activiteiten zoals het bijwonen van wetenschappelijke congressen
- diverse specifieke types werknemers zoals onderzoekers, internationale sporters,
  artiesten, zijn tevens uitgezonderd elk met hun eigen maximale termijnen

Soms een jaarmelding mogelijk

Voor werkgevers met maximaal 9 werknemers is een versoepeling op de meldplicht geregeld. Zij mogen een jaarmelding doen, als zij in het voorafgaande kalenderjaar ten minste 3 diensten in Nederland hebben verricht, maximaal 100 km van de Nederlandse grens gevestigd zijn en werkzaamheden verrichten in een terugkerend patroon.

Let op: De jaarmelding geldt niet voor werkgevers in de bouwnijverheid, arbeidsbemiddeling, uitzendbureaus en personeelsbeheer.

Boetes door Inspectie SZW

De Inspectie SZW controleert of werkgevers zich houden aan de regels en kan een boete opleggen. De buitenlandse onderneming die niet of niet volledig meldt kan een boete krijgen, maar ook de Nederlandse opdrachtgever als zij de melding niet heeft gecontroleerd, onjuistheden niet heeft doorgegeven of geen afschrift van de melding heeft. Een boete kan ook worden opgelegd aan de buitenlandse werkgever als de vereiste documenten niet beschikbaar zijn op de werkplek. Het gaat hierbij om documenten zoals loonstroken, werkbriefjes, A1-verklaringen en betalingsbewijzen van de werknemers.

Online melden kan vanaf 1 februari en is verplicht vanaf 1 maart 2020

Het online meldsysteem is per 1 februari 2020 beschikbaar. Alleen nieuwe opdrachten hoeven gemeld te worden. De meldingsplicht gaat in voor nieuwe opdrachten. Ook een verlenging (na 1 maart 2020) van een al lopende opdracht moet gemeld worden. Nadat de buitenlandse werkgever de online melding heeft gedaan krijgt de Nederlandse opdrachtgever daarover een bericht. Die moet de melding controleren en eventuele onjuistheden laten verbeteren. Ook moet de melding bewaard worden.

Meer weten?

Als u meer informatie wilt ontvangen over de meldingsplicht of de andere verplichtingen die samenhangen met het inhuren van buitenlandse dienstverrichters in Nederland, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.