Welkom op ons nieuwsblog

Nieuwe ontwikkelingen sociale zekerheid voor grenswerkers

TAX 23012 thuiswerken1200x6282


Vanaf 1 juli 2023 mag uw thuiswerkende medewerker die in het buitenland woont tot maximaal 50% van de overeengekomen arbeidstijd thuis werken zonder sociaal verzekerd te raken in dat land. De werknemer moet dan wel wonen in een land dat meedoet met een recent afgesloten kaderovereenkomst. Bovendien moet er ten minste 50% van de totale overeengekomen arbeidstijd fysiek gewerkt worden in Nederland.

Wat is er nieuw?
De sociale zekerheidspositie van werknemers die werken in meerdere landen wordt geregeld in een Europese verordening (Verordening 883/2004). Een werknemer die minder dan 25% van de arbeidstijd in een ander Europees land werkt, is in Nederland verzekerd (als er sprake is van een Nederlandse werkgever). Wegens de corona epidemie is er een tijdelijke versoepeling van deze regeling opgesteld, die regelde dat meer dan 25% werken in het woonland niet leidde tot verzekerd raken in dat land. Deze versoepeling eindigt per 1 juli 2023.

Inmiddels hebben werknemers en werkgevers ervaren wat de voordelen zijn van het hybride werken. Om meer dan één dag per week thuiswerken mogelijk te maken is er daarom nu een nieuwe regeling gemaakt. Landen kunnen zich vrijwillig aansluiten bij deze zogenaamde kaderovereenkomst. Nederland heeft dat recent gedaan. Andere landen die al meedoen zijn onder meer België, Duitsland, Luxemburg, Tsjechië, Zwitserland en Liechtenstein. Andere landen hebben toegezegd mee te gaan doen, waaronder Polen, Portugal, Ierland, Noorwegen, Oostenrijk en Malta. Het Verenigd Koninkrijk heeft aangeven zich niet aan te sluiten.

Wat betekent dit in de praktijk?
Werknemers en werkgevers die een beroep willen doen op deze kaderovereenkomst kunnen een aanvraag indienen bij de SVB voor het afsluiten van een zogenaamde artikel 16 overeenkomst. Zonder artikel 16 overeenkomst gelden voor thuiswerken de normale aanwijsregels van Verordening 883/2004.

Aangezien de kaderovereenkomst al per 1 juli 2023 ingaat, zal de SVB de kaderovereenkomst uitvoeren in de vorm van een noodscenario. Dit noodscenario houdt in dat werknemers/werkgevers vanaf 1 juli 2023 via een digitaal platform een aanvraagformulier voor een artikel 16 overeenkomst kunnen downloaden. De SVB zal toetsen of de aanvragers voldoen aan alle voorwaarden voor deze overeenkomst. Op dit moment heeft de SVB echter nog onvoldoende getrainde medewerkers voor het beoordelen van de aanvragen. Om deze reden zal er in de periode tussen 1 juli 2023 en 1 juli 2024 met terugwerkende kracht een artikel 16 overeenkomst aangevraagd kunnen worden. Het is wel van belang dat u de sociale zekerheidspremies uitsluitend in Nederland worden afgedragen in deze periode. Naar verwachting is het proces vanaf juli 2024 volledig ingericht.

Waar Nederland aangeeft dat zij een verzoek met terugwerkende kracht tot 12 maanden accepteert (mits de premies uitsluitend in Nederland zijn afgedragen en de werknemer inderdaad aan de voorwaarden voldoet), kan dit wel gevolgen hebben mocht het verzoek uiteindelijk niet geaccepteerd worden. Er moeten dan alsnog premies in het woonland van de werknemer afgedragen worden.

Fiscaliteit
Op het gebied van fiscaliteit omtrent het grensoverschrijdend thuiswerken is nog geen concrete ontwikkeling. Nederland is wel in gesprek met diverse lidstaten over het aanpassen van de bilaterale belastingverdragen. Zo overlegt Nederland met zowel Duitsland als België aan een regeling die de fiscale gevolgen van thuiswerken moet beperken.

Meldingsplicht
Ondanks dat de regels omtrent sociale zekerheid zijn versoepeld, blijft de meldingsplicht voor buitenlandse werknemers op grond van de Posted Workers Directive van kracht. Voor een werknemer die thuis werkt moet u dus mogelijk een melding doen. De precieze uitwerking hiervan verschilt per land.

Mochten er aan hand van deze update vragen ontstaan of wilt u met ons sparren over een concrete situatie, neemt u dan contact met ons op. We helpen graag!