Welkom op ons nieuwsblog

Vermogen overdragen binnen de familie, maar wel de touwtjes in handen houden. Wat zijn de mogelijkheden?

Banners 1200x62822

Certificeren van vermogen

Als ondernemer of vermogende particulier wilt u in het kader van estate planning vermogen overdragen aan uw kinderen, maar wilt u nog wel graag de touwtjes in handen houden.

Een van de manieren om dit te bewerkstelligen, is het certificeren van vermogen. De juridische zeggenschap en het economisch belang bij een vermogensbestanddeel worden dan van elkaar gescheiden.

Wij zien dit in de praktijk vaak bij aandelen, waarbij de zeggenschap wordt uitgeoefend door het bestuur van een stichting en de oorspronkelijke aandeelhouder(s) certificaten van aandelen krijg(t)(en). Vaak worden aandelen gecertificeerd ten behoeve van de continuïteit van de onderneming.

Maar ook bij onroerende zaken of bij andere vermogensbestanddelen bijvoorbeeld een omvangrijke kunstcollectie kan certificering voor u wellicht interessant zijn. Hieronder gaan wij nader in op de andere varianten van certificering van vermogen.

Toepassing bij onroerende zaken
Certificering van onroerende zaken kan bijvoorbeeld ingezet worden wanneer u voornemens bent een nieuw pand aan te kopen en het economisch belang van dit pand (waarde mutaties en huuropbrengsten) direct bij de (klein)kinderen wilt hebben, zonder het in één keer te schenken en zonder - bij minderjarige kinderen - de kantonrechter nodig te hebben.

Het pand wordt dan gekocht door de stichting die de koopprijs financiert met geld dat in ieder geval voor een deel van u afkomstig is en eventueel voor een deel van anderen, bijvoorbeeld een bank. Vervolgens geeft de stichting ter waarde van het onderliggende pand certificaten uit aan de (klein)kinderen, die daarmee het economisch belang van het pand verwerven. Vervolgens kan bijvoorbeeld een gedeelte van de certificaten aan de (klein) kinderen worden geschonken, of een gedeelte van de lening wordt kwijtgescholden, of een combinatie van beide.

De volgende zaken kunnen gecombineerd worden:

  • u oefent zelf de zeggenschap over de onroerende zaak via het bestuur van de stichting administratiekantoor uit;
  • u kunt bepalen wie bij uw overlijden de zeggenschap heeft en/of wanneer de (klein)kinderen zeggenschap verkrijgen door in de akte van oprichting van de stichting een opvolgend bestuur te benoemen;
  • de waardestijging (dan wel -daling) van de onroerende zaak zit geheel bij de (klein)kinderen;
  • u kunt zelf bepalen welk deel van de financiering u bij aanvang kwijtscheldt (schenkt) en welk gedeelte gespreid wordt kwijtgescholden (geschonken);
  • hetgeen de (klein)kinderen krijgen geschonken, valt niet in een gemeenschap van goederen waarin de kinderen in de toekomst gehuwd zouden kunnen zijn door het opnemen van een zogenaamde uitsluitingsclausule;
  • de rente die de (klein)kinderen over de door u verstrekte lening moeten betalen kan vrij laag zijn, hierdoor komt het positief rendement en de waardestijging geheel ten goede aan de (klein)kinderen.
Bijeenhouden vermogen als toepassing

Certificering van vermogen kan ook heel mooi ingezet worden om vermogen bijeen te houden. Wij zien dit in de praktijk vaak bij bijvoorbeeld kunstcollecties. Ten aanzien van de certificaten die recht geven op het onderliggend vermogen (de kunstcollectie), kan namelijk bepaald worden dat deze niet vrij overdraagbaar zijn. Ook kan worden bepaald dat ze in bepaalde gevallen moeten worden aangeboden aan een bepaalde persoon en wat alsdan de koopprijs zal zijn.

Geldkraan
In de statuten van het administratiekantoor kan worden geregeld dat het bestuur bepaalt of er op enig moment uitkeringen aan de certificaathouders worden gedaan. Zeker met een hoog rendement kan hierdoor voorkomen worden dat relatief jonge kinderen jaarlijks te veel geld in handen krijgen.

Bewind
Veel van wat via certificering van vermogen gedaan kan worden, kan ook via een bewind geregeld worden. Certificering als grote voordeel dat de wet niet bepaalt dat het bewind door de rechter kan worden beëindigd als het meer dan vijf jaar bestaat. Daarnaast is het gemakkelijker om de zeggenschap te regelen als het gaat om een situatie waarbij vermogen bijeengehouden moet worden en de gerechtigden ook eigen inspraak moeten (gaan) krijgen.

Leren omgaan met vermogen
Certificering van vermogen kan goed ingezet worden in trajecten om (klein)kinderen (beter) te leren omgaan met vermogen. Via het administratiekantoor kan namelijk worden geregeld dat (klein)kinderen geleidelijk meer inspraak krijgen. 

Wat kan Taxperience voor u betekenen?
Indien u interesse hebt om uw vermogen (gedeeltelijk) te certificeren en mogelijk op termijn over te dragen aan uw (klein)kinderen kunt u hierover contact met ons opnemen.

Wij hebben een team van specialisten die u hierbij zowel fiscaal als notarieel kunnen bijstaan. Kortom het volledige traject van het certificeren van het vermogen, tot de daadwerkelijke vermogensoverdracht aan de (klein)kinderen kunnen wij voor u bewerkstelligen.