Welkom op ons nieuwsblog

Verdere versoberingen van 30%-regeling in de maak

NieuwsFlits30%

 

In de nacht van 26 op 27 oktober 2023 heeft de Tweede Kamer ingestemd met een versobering van de 30%-regeling. Indien het plan ongewijzigd door de Eerste Kamer wordt aangenomen (de behandeling volgt in december) geldt vanaf 1 januari 2024 voor nieuwe toekenningen een staffelregeling.

Het verloop ziet er hierbij als volgt uit:

  • In de eerste periode van 20 maanden mag maximaal 30% van het fiscale loon onbelast worden vergoed (in overeenstemming met de huidige regeling);
  • In de tweede periode van 20 maanden is sprake van een reductie en mag niet meer 30% maar maximaal 20% van het loon onbelast blijven; en
  • In de derde en laatste periode van 20 maanden is sprake van een verdere beperking en mag maximaal 10% van het loon onbelast blijven.

Er is dus (vooralsnog) geen sprake van een verkorting van de duur van de regeling, deze blijft ongewijzigd op 5 jaar (60 maanden). Voor werknemers die in het laatste loontijdvak van 2023 al gebruik maken van de regeling geldt deze beperking niet. Voor hen geldt dat zij gedurende de gehele looptijd van de regeling maximaal 30% van het loon onbelast mogen ontvangen.

Afschaffing partiële buitenlandse belastingplicht
In de door de Tweede Kamer aangenomen voorstellen wordt verder voorzien in de afschaffing van de mogelijkheid om te kiezen voor behandeling als partiële buitenlandse belastingplichtige in de inkomstenbelasting met ingang van 1 januari 2025.

Onder deze regeling wordt de inkomstenbelasting grondslag van de in Nederland wonende expat beperkt tot effectief zijn/haar wereldinkomen in Box 1, het inkomen uit een Nederlands aanmerkelijk belang (Box 2) en Nederlands onroerend goed of daarmee verband houdende rechten (Box 3). Bankrekeningen, beleggingen en buitenlands onroerend goed blijven echter buiten de belastingheffing.

Door afschaffing van deze keuzemogelijkheid zal de in Nederland woonachtige expat dus geconfronteerd worden met een hogere belastinggrondslag dan voor 2025 het geval is. In de situatie waarin met de expat een tax-equalisation of een nettoloon is overeengekomen, zal echter niet de werknemer maar de werkgever hierdoor geconfronteerd gaan worden met hogere loonkosten.

Voor bestaande 30%-regelingen (naar verwachting betreft dit alle regelingen die toegekend zijn en toegepast worden uiterlijk in de laatste salarisrun van 2023) lijkt te worden voorzien in overgangsrecht voor deze keuzeregeling tot en met het jaar 2026.

Het verschil in overgangsrecht in beide voorgestelde maatregelen is op zijn minst opvallend en zal zeer waarschijnlijk aanleiding vormen voor juridische procedures, vooral omdat het politiek gezien moeilijk volgehouden kan worden dat er een zorgvuldige belangenafweging heeft plaatsgevonden bij het bepalen van de lengte van het overgangsrecht. Dit temeer daar de onderliggende besluitvorming in een wel zeer korte tijd heeft plaatsgevonden.

Wat nu?
De hierboven genoemde versoberingen van de 30%-regeling moeten nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Onduidelijk is dus vooralsnog of beide voorstellen in ongewijzigde vorm ook daadwerkelijk ingevoerd zullen worden.

Mocht u als werkgever echter van plan zijn om met ingang van 1 januari 2024 een nieuwe werknemer in dienst te nemen welke gebruik wil maken van de 30% regeling, adviseren wij u om te overwegen of de startdatum wellicht naar voren gehaald kan worden zodat dit dienstverband reeds voor 31 december 2023 kan starten waardoor deze werknemer gebruik kan maken van overgangsrecht.

Verder lijkt het van belang om gedurende 2024 te (laten) inventariseren wat de afschaffing van de genoemde IB keuzeregeling tot gevolg heeft voor zowel u als werkgever als uw expats zodat ook de betreffende expats tijdig geadviseerd kunnen worden over de gevolgen en de wijze waarop zij vanaf het jaar 2025 of 2027 hun aangifte inkomstenbelasting dienen in te vullen.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen en/of opmerkingen hebben, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met uw Taxperience contactpersoon. Deze brengt u graag in contact met Hans de Vries en Bart van Gool van onze Human Capital afdeling zodat deze u verder kunnen assisteren.