Welkom op ons nieuwsblog

Wetsvoorstel wet exclusief lenen bij eigen vennootschap naar tweede kamer

Banners 1200x62810

In een vorige nieuwsflits zijn we al kort ingegaan op het destijds ter consultatie gelegde concept wetsvoorstel Wet excessief lenen. In dit wetsvoorstel zijn maatregelen geïntroduceerd om lenen bij de eigen vennootschap door directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) te ontmoedigen, door (fiscaal) een maximum van €500.000 te stellen, waarbij de eigenwoningschuld (onder voorwaarden) niet wordt meegenomen in het gestelde maximum. Het meerdere zal worden aangemerkt als fictieve dividenduitkering, waarover aanmerkelijk belangheffing verschuldigd is. Dit wetsvoorstel is woensdag 17 juni, na enkele wijzigingen als gevolg van de consultatieronde, ingediend bij de Tweede Kamer. De wijzigingen lichten we hierna kort toe.

Termijn

Door de coronacrisis hebben de staatssecretarissen van Financiën besloten om de inwerkingtreding van het wetsvoorstel te verplaatsen van 2022 naar 2023. Dit betekent dat dga’s tot 31 december 2023 de tijd hebben om zich hier op voor te bereiden.

Voor de eigenwoningschuld die is ontstaan na 31 december van het jaar voorafgaand aan de inwerkingtreding van het wetsvoorstel (i.e. na 31 december 2022), geldt dat er een recht van hypotheek moet zijn verstrekt aan de vennootschap om de eigenwoningschuld buiten het gestelde maximum te mogen houden. Door de wijziging van de termijn van inwerkingtreding van het wetsvoorstel, verschuift deze termijn aldus ook met één jaar.

Voorkoming van dubbele belastingheffing

Verder zijn in het wetsvoorstel enkele tegemoetkomingen geboden om dubbele belastingheffing te voorkomen. Zo wordt nu voorgesteld om dubbele belastingheffing te voorkomen door een zogeheten negatief fictief regulier voordeel te introduceren. Dit betekent dat wanneer het totaal aan schulden aan het einde van het jaar hoger is dan het maximumbedrag van €500.000 (bovenmatige schuld), er allereerst sprake zal zijn van een (belaste) fictieve dividenduitkering. Het maximumbedrag voor schulden wordt voor de toekomst dan verhoogd met het bedrag van die fictieve dividenduitkering. Indien de schulden in het daarop volgende jaar worden afgelost, kan er een negatief fictief regulier voordeel bij de berekening van het inkomen uit aanmerkelijk belang in aanmerking worden genomen. Het maximumbedrag wordt hierna vervolgens met dit bedrag van die negatieve fictieve dividenduitkering verlaagd tot maximaal €500.000.. Dubbele belastingheffing wordt op deze manier voorkomen, voor zover er bijvoorbeeld een dividenduitkering wordt gebruikt om het bovenmatige deel van de schulden af te lossen.

Indien bovenstaande op u van toepassing is, kijken wij graag samen met u naar de mogelijkheden en consequenties van deze nieuwe wetgeving. Belt u hiervoor uw Taxperience Belastingadviseur of ons algemene telefoonnummer.

Klik hier voor (PDF) printversie